Образцы и описания проверочных работ для проведения ВПР в 2023-2024 году

Образцы и описания проверочных работ для проведения ВПР в 2023 году

Образцы по ссылке: https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vp
r_2023

Постоянная ссылка на это сообщение: https://cro-gorkluch.ru/2023/12/15/obrazczy-i-opisaniya-proverochnyh-rabot-dlya-provedeniya-vpr-v-2023-2024-godu/